Humania spol. s r.o.

Kontakt

Pracoviská a služby poskytované spoločnosťou Humania v priestoroch Medicentra na Strečnianskej ulici 13 v Bratislave:

Pracovná zdravotná služba

Odborný garant:
MUDr.Ronald Hlavatý
Pracovníci:
Dr. Žofia Klenovčanová, MPH
Mgr. Silvia Hušková
Mgr. Simona Hornáčková

Poskytované služby:

 • dohľad nad pracovným prostredím zamestnancov
 • kategorizácia zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík vrátane vypracovania návrhu na

zaradenie do rizikovej kategórie:

 • vypracovávanie prevádzkových poriadkov
 • vypracovávanie podkladov pre dotknuté orgány štátnej správy ( RÚVZ )
 • posudzovanie priestorov z hľadiska ich vhodnosti na účel využitia
 • vykonávanie pracovno - lekárskych prehliadok zamestnancov vrátane rizikových kategórií

Ambulancia pracovného lekárstva / Služby zdravia pri práci /

Pracovníci:
MUDr.Ronald Hlavatý
Bc. Mária Svetlíková

Poskytované služby:

 • pracovno - lekárske prehliadoky zamestnancov vrátane rizikových kategórií
 • EKG
 • tlakový 24 hod.
 • spirometrické vyšetrenie
 • audiometrické vyšetrenie
 • vypracovávanie " Lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu " v zmysle platnej legtislatívy

Špecializované pracoviská

Spirometrické pracovisko:

 • vyšetrenia sú vykonávané aj na základe individuálnej požiadavky nezmluvných partnerov

Audiometrické pracovisko:

 • vyšetrenia sú vykonávané aj na základe individuálnej požiadavky nezmluvných partnerov

Oftalmologická ambulancia:

Pracovníci:
MUDr.Katarína Besedová

Poskytované služby:

 • bezplatné komplexné vyšetrenie zraku pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera a VšZP
 • komplexné vyšetrenie zraku za úhradu ( poistenci zdravotnej poisťovne UNION )
 • komplexné preventívne oftalmologické vyšetrenia pre klientov pracovnej zdravotnej služby
 • špeciálne poradenstvo pre dispenzarizovaných pacientov
 • špecializované oftalmologické vyšetrenia pre potreby jednotlivých profesií

Poradňa zdravej výživy:

Pracovníci:
Dr. Žofia Klenovčanová, MPH

Poskytované služby:

 • spracovanie retrospektívneho jedálneho lístka
 • porovnanie spotreby s odporúčanými výživovými dávkami
 • poradenstvo a odborné usmernenie

Ambulancia všeobecneho lekára

Pracovníci:
MUDr.Ronald Hlavatý
Bc. Mária Svetlíková

Poskytované služby:

 • ambulancia prvého kontaktu
 • EKG vyšetrenia
 • ambulantná infúzna liečba
 • tlakový 24 hod. monitoring / Holter /

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.humania.sk